ماه معرض الفنون
 
الرجاء الانتظار ...
 

تفاصيل المعرض

 
  26 ذی‌الحجه 1439 - 06 صفر 1440 معرض مجموعة من الفنانين في موعد أقصاه 45
   
 
معلومات عامة
  تاريخ المعرض: 26 ذی‌الحجه 1439 - 06 صفر 1440
فنانين
  آرمین ابراهیمی، برويز تناولي، بهرام حنفي، بهمن محمدي، جازه طباطبايي، حسين احمدي نسب، حسين كاظمي، حسین جراغجی، حسینعلی ذابحی، حمزه فرهادی، دنیا رستمی، رامين جمشيدي، رضا بهاروند، رضا مافي، رضا امير ياراحمدي، زهرا شفیع، سوده داوود، شاهو بابایی، شهريار احمدي، صادق تبريزي، صلاح ابراهیمی، علي علوي، فرخ نورونی، فرزانة حسيني، فرزین راه نشین، فريده لاشايي، قاسم حاجي زاده، محمد احصايي، محمد رحيمي، محمود محمودی، مرتضی یزدانی دینانی، مرجان مرتضوی، مسعود عربشاهي، منوجهر معتبر، مهدی سحابی، مهرداد خطايي، مهرداد فلاح، نازنين اصغر زاده، ناصر اويسي، نزار موسوي نيا، نيكزاد نجومي، هادی شعبانی، هاوار امینی، هوراد غورجي، واحد خاكدان
الأعمال الفنية
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسین جراغجی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهرداد خطايي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهرداد خطايي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
نزار موسوي نيا
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا بهاروند
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
سوده داوود
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
سوده داوود
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
برويز تناولي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
برويز تناولي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
برويز تناولي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صلاح ابراهیمی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صلاح ابراهیمی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
شاهو بابایی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
شاهو بابایی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرجان مرتضوی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرجان مرتضوی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محمدي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محمدي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محمدي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محمدي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محمدي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فرزین راه نشین
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فرزین راه نشین
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
آرمین ابراهیمی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
آرمین ابراهیمی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا مافي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
زهرا شفیع
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
زهرا شفیع
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فرخ نورونی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهرام حنفي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسين احمدي نسب
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
منوجهر معتبر
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
منوجهر معتبر
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهدی سحابی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهدی سحابی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرتضی یزدانی دینانی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رامين جمشيدي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
ناصر اويسي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
ناصر اويسي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسين كاظمي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
نيكزاد نجومي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
جازه طباطبايي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسینعلی ذابحی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسینعلی ذابحی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسینعلی ذابحی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مسعود عربشاهي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هوراد غورجي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
ناصر اويسي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رامين جمشيدي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
شهريار احمدي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
واحد خاكدان
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فريده لاشايي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
نازنين اصغر زاده
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
نازنين اصغر زاده
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حمزه فرهادی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حمزه فرهادی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حمزه فرهادی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حمزه فرهادی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمود محمودی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمود محمودی
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا امير ياراحمدي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا امير ياراحمدي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهرداد خطايي
 
© 1441 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهرداد خطايي
 
   

© 1441 ماه معرض الفنون، جميع الحقوق محفوظة. تصميم من جانب Roqo

Powered by Barzi eCommerce