ماه معرض الفنون
 
الرجاء الانتظار ...
 

تفاصيل المعرض

 
  26 ذی‌الحجه 1439 - 06 صفر 1440 معرض مجموعة من الفنانين في موعد أقصاه 45
   
 
معلومات عامة
  تاريخ المعرض: 26 ذی‌الحجه 1439 - 06 صفر 1440
فنانين
  آرمین ابراهیمی، برويز تناولي، بهرام حنفي، بهمن محمدي، جازه طباطبايي، حسين احمدي نسب، حسين كاظمي، حسین جراغجی، حسینعلی ذابحی، حمزه فرهادی، دنیا رستمی، رامين جمشيدي، رضا بهاروند، رضا مافي، رضا امير ياراحمدي، زهرا شفیع، سوده داوود، شاهو بابایی، شهريار احمدي، صادق تبريزي، صلاح ابراهیمی، علي علوي، فرخ نورونی، فرزانة حسيني، فرزین راه نشین، فريده لاشايي، قاسم حاجي زاده، محمد احصايي، محمد رحيمي، محمود محمودی، مرتضی یزدانی دینانی، مرجان مرتضوی، مسعود عربشاهي، منوجهر معتبر، مهدی سحابی، مهرداد خطايي، مهرداد فلاح، نازنين اصغر زاده، ناصر اويسي، نزار موسوي نيا، نيكزاد نجومي، هادی شعبانی، هاوار امینی، هوراد غورجي، واحد خاكدان
الأعمال الفنية
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسین جراغجی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهرداد خطايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهرداد خطايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
نزار موسوي نيا
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا بهاروند
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
سوده داوود
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
سوده داوود
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
برويز تناولي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
برويز تناولي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
برويز تناولي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صلاح ابراهیمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صلاح ابراهیمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
شاهو بابایی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
شاهو بابایی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرجان مرتضوی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرجان مرتضوی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محمدي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محمدي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محمدي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محمدي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محمدي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فرزین راه نشین
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فرزین راه نشین
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
آرمین ابراهیمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
آرمین ابراهیمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا مافي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
زهرا شفیع
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
زهرا شفیع
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فرخ نورونی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهرام حنفي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسين احمدي نسب
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
منوجهر معتبر
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
منوجهر معتبر
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهدی سحابی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهدی سحابی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرتضی یزدانی دینانی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رامين جمشيدي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
ناصر اويسي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
ناصر اويسي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسين كاظمي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
نيكزاد نجومي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
جازه طباطبايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسینعلی ذابحی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسینعلی ذابحی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسینعلی ذابحی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مسعود عربشاهي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هوراد غورجي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
ناصر اويسي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رامين جمشيدي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
شهريار احمدي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
واحد خاكدان
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فريده لاشايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
نازنين اصغر زاده
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
نازنين اصغر زاده
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حمزه فرهادی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حمزه فرهادی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حمزه فرهادی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حمزه فرهادی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمود محمودی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمود محمودی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا امير ياراحمدي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا امير ياراحمدي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهرداد خطايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهرداد خطايي
 
   

© 1440 ماه معرض الفنون، جميع الحقوق محفوظة. تصميم من جانب Roqo

Powered by Barzi eCommerce