ماه معرض الفنون
 
الرجاء الانتظار ...
 

تفاصيل المعرض

 
  30 ذی‌القعده 1440 - 08 صفر 1441 معرض مجموعة من الفنانين في موعد أقصاه 42
   
 
معلومات عامة
  تاريخ المعرض: 30 ذی‌القعده 1440 - 08 صفر 1441
فنانين
  آرمین ابراهیمی، آشوربانببال بابیلا، احمد برمو، امير حسين زنجاني، برويز تناولي، بهمن محمدي، جلال شباهنکی، حسین جراغجی، دنیا رستمی، رامين جمشيدي، رضا بهاروند، زهرا شفیع، ُساناهین باباجانیانس، سبیده نجادستاری، سوده داوود، سيراك ملكنيان، شاهرخ غیاثی، شاهو بابایی، شراره زندیان، صادق تبريزي، صلاح ابراهیمی، علي علوي، فرزانة حسيني، فرزین راه نشین، فريده لاشايي، قاسم حاجي زاده، محمد احصايي، محمد رحيمي، محمود محمودی، مرتضی یزدانی دینانی، مرجان مرتضوی، منوجهر معتبر، مهرداد خطايي، نازنين اصغر زاده، ناصر اويسي، نزار موسوي نيا، هاوار امینی، هوراد غورجي، واحد خاكدان، يعقوب امداديان، یاسمن رسولی، یاسمین خورسندی
الأعمال الفنية
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرجان مرتضوی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
نزار موسوي نيا
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
نزار موسوي نيا
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسین جراغجی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسین جراغجی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهرداد خطايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
شراره زندیان
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
شراره زندیان
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
شراره زندیان
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
شراره زندیان
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا بهاروند
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
شاهو بابایی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
شاهو بابایی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
امير حسين زنجاني
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محمدي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمود محمودی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محمدي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محمدي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
ُساناهین باباجانیانس
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
ُساناهین باباجانیانس
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
علي علوي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
واحد خاكدان
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
یاسمین خورسندی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
ناصر اويسي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
ناصر اويسي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
ناصر اويسي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
جلال شباهنکی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
سبیده نجادستاری
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
سبیده نجادستاری
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهرداد خطايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا بهاروند
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فرزین راه نشین
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فرزین راه نشین
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرتضی یزدانی دینانی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرتضی یزدانی دینانی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
واحد خاكدان
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
واحد خاكدان
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
جلال شباهنکی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمود محمودی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فريده لاشايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فريده لاشايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فريده لاشايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فريده لاشايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
برويز تناولي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
يعقوب امداديان
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
احمد برمو
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
سوده داوود
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
سوده داوود
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
یاسمن رسولی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
زهرا شفیع
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
زهرا شفیع
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
آرمین ابراهیمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
آرمین ابراهیمی
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
ناصر اويسي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1440 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
برويز تناولي
 
   

© 1440 ماه معرض الفنون، جميع الحقوق محفوظة. تصميم من جانب Roqo

Powered by Barzi eCommerce