ماه معرض الفنون
 
الرجاء الانتظار ...
 

تفاصيل المعرض

 
  18 ذی‌القعده 1441 - 18 صفر 1442 معرض مجموعة من الفنانين في موعد أقصاه 50
   
 
معلومات عامة
  تاريخ المعرض: 18 ذی‌القعده 1441 - 18 صفر 1442
فنانين
  آرمین ابراهیمی، آيدين آغداشلو، ابوالقاسم سعیدی، احمد برمو، اردشير محصص، بروانه اعتمادي، برويز تناولي، برويز كلانتري، بهرام حنفي، بهمن محصص، بهمن محمدي، جعفر روح بخش، حسین محجوبی، حسینعلی ذابحی، دنیا رستمی، رامين جمشيدي، رضا بهاروند، رضا خدادادي، رضا امير ياراحمدي، سوده داوود، شاهرخ غیاثی، شاهو بابایی، صادق تبريزي، عباس بورابراهیم، عبدالرضا دریابیکی، علي علوي، فرامرز پيلارم، فرزانة حسيني، فرزین راه نشین، فريده لاشايي، قاسم حاجي زاده، كوروش شيشه گران، لیلا رضوانی، محمد احصايي، محمد رحيمي، محمود محمودی، مرتضی یزدانی دینانی، مرجان مرتضوی، مسعود عربشاهي، منصور قندریز، منير فرمانفرمانيان، مهدی سحابی، مهرداد خطايي، مهرداد فلاح، نازنين اصغر زاده، ناصر اويسي، هاوار امینی، هوشنک بزشکنیا، واحد خاكدان، یاسمین خورسندی
الأعمال الفنية
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
ناصر اويسي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
ناصر اويسي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
واحد خاكدان
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
واحد خاكدان
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
واحد خاكدان
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
واحد خاكدان
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
برويز تناولي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
برويز تناولي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مسعود عربشاهي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسینعلی ذابحی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرتضی یزدانی دینانی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرتضی یزدانی دینانی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرتضی یزدانی دینانی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهرداد خطايي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
دنیا رستمی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
آرمین ابراهیمی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
آرمین ابراهیمی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
آرمین ابراهیمی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
آرمین ابراهیمی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
سوده داوود
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
سوده داوود
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
سوده داوود
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فرزین راه نشین
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فرزین راه نشین
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمود محمودی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمود محمودی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمود محمودی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمود محمودی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا بهاروند
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
كوروش شيشه گران
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
یاسمین خورسندی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
لیلا رضوانی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
لیلا رضوانی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
لیلا رضوانی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
لیلا رضوانی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا امير ياراحمدي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا امير ياراحمدي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا امير ياراحمدي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا امير ياراحمدي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا امير ياراحمدي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا امير ياراحمدي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا امير ياراحمدي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رامين جمشيدي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رامين جمشيدي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رامين جمشيدي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهرداد فلاح
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فرزین راه نشین
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محمدي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
شاهو بابایی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرجان مرتضوی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
احمد برمو
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
جعفر روح بخش
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فرزانة حسيني
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فرزانة حسيني
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
نازنين اصغر زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
نازنين اصغر زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
علي علوي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
برويز تناولي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
برويز تناولي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
عبدالرضا دریابیکی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
احمد برمو
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرتضی یزدانی دینانی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرتضی یزدانی دینانی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
واحد خاكدان
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
واحد خاكدان
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد رحيمي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
ابوالقاسم سعیدی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
منصور قندریز
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهدی سحابی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هوشنک بزشکنیا
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرتضی یزدانی دینانی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرتضی یزدانی دینانی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمود محمودی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
هاوار امینی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
آيدين آغداشلو
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فريده لاشايي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بروانه اعتمادي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
فرامرز پيلارم
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مهرداد خطايي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
آرمین ابراهیمی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محمدي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
مرتضی یزدانی دینانی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا بهاروند
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
بهمن محصص
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
قاسم حاجي زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
نازنين اصغر زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
نازنين اصغر زاده
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
آرمین ابراهیمی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
صادق تبريزي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
حسین محجوبی
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رامين جمشيدي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رامين جمشيدي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
رضا خدادادي
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
سوده داوود
 
© 1442 ماه معرض الفنون. جميع الحقوق محفوظة.
محمد احصايي
 
   

© 1442 ماه معرض الفنون، جميع الحقوق محفوظة. تصميم من جانب Roqo

Powered by Barzi eCommerce