نگارخانه ماه
 
لطفا منتظر باشید ...
 

جزئیات نمایشگاه

 
  21 خرداد 1395 - 08 تير 1395
   
 
اطلاعات کلی
  تاریخ برگزاری: 21 خرداد 1395 - 08 تير 1395
توضیحات
  پشت پرده
ازدحام و فشردگی اطلاعات ، پیچیدگی زندگی ، قدرت ذهن و معانی دوگانه و رو در رو که هر یک دیگری را می نماید و می پوشاند.
آنچه باعث شد مجموعه "پشت پرده" شکل گیرد حجابهایی است که ما هر روزه با آن زندگی می کنیم ، پرده هایی که بر آن نقش می زنیم و زیبایی حیات را در عین نمایاندن مخفی می کنیم.
با هر توضیحی ، پرده ای بر آنچه کشیده ام ، کشیده می شود و اگرچه به ذهن، شفافتر آید اما، دور تر است . ویژگی دوگانه ای که کل حیات را در بر گرفته است.
هنرمند
  آذر احمدی
آثار هنری
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آذر احمدی
 
   

© 1403 نگارخانه ماه، کلیه حقوق محفوظ است. طراحی توسط Roqo

Powered by Barzi eCommerce